Υποστήριξη > Error Recovery
 
Ό,τι μας κέντρισε το ενδιαφέρον ή το βρήκαμε χρήσιμο, το μοιραζόμαστε μαζί σας σε αυτή την ενότητα.

Τα downloads και τα links παραπέμπουν στις επίσημες σελίδες των κατασκευαστών, στους οποίους είμαστε ευγνώμονες που μας επιτρέπουν να τα χρησιμοποιούμε ελεύθερα.

Τα άρθρα και οι πληροφορίες έχουν συγγραφεί από τους διαχειριστές του site και δημοσιεύονται ως έχουν, με τη ρητή διευκρίνιση ότι αποτελούν προσωπικές απόψεις και τη σαφή προτροπή οι αναγνώστες να τις εκλάβουν ως απόψεις και να κάνουν τη δική τους έρευνα προκειμένου να σχηματίσουν τη δική τους γνώμη.

Το Error Recovery περιλαμβάνει λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και θέλουμε οι λύσεις αφενός να μην ξεχαστούν και αφετέρου να βρίσκνται μαζεμένες σε ένα σημείο για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση.

Σε περίπτωση που αναδημοσιεύεται κείμενο που αναγράφεται αλλού, το κείμενο αυτό θα περικλείεται από εισαγωγικά και θα αναφέρεται το σημείο από το οποίο αντιγράφηκε. Αν πρόκειται για μετάφραση του αρχικού κειμένου, θα αναφέρεται η αρχική ξενόγλωσση δημοσίευση, ενώ θα έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια η μετάφραση να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη.
 
  Υποστήριξη > Error Recovery  
  Οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων  
     
 
Small Business Server
SBS POP3 Connector will not download messages
Exchange will close an SMTP connection after a certain number of protocol errors (5 by default). See the MaxProtocolErrors property of the ReceiveConnector object at: http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa998618.aspx

When the SBS 2008/2011 POP3Connector downloads a message from a POP3 mailbox, it needs to figure out what the "return path" for the mail should be, which it does by reading the email's headers. The POP3Connector does not do validation of the header value--it lets Exchange take care of that. If the header value that the POP3Connector chooses is malformed, when it is sent to the Exchange server (as part of the "MAIL FROM" command), Exchange will reject it with a 501 error. That counts as a "protocol error", and therefore is counted against the MaxProtocolErrors limit. Since the POP3Connector was not able to deliver the mail, and does not know if the mail is safe to delete, it leaves the mail on the POP3 server.

If there are 5 of these messages in your POP3 mailbox, then there will be 5 "protocol errors" in the POP3Connector 's SMTP session, which hits the limit, and Exchange will end the session with a transient error (4xx). When this happens, the POP3Connector recognizes that the error is transient, and will retry again at the next scheduled download period. But since those 5 malformed messages are still in the POP3 mailbox, the same thing will continue to happen, with no "forward progress" being made.

The workaround is to increase the “MaxProtocolErrors” property of the internal receive connector, which is called “<COMPUTERNAME>\Windows SBS Fax Sharepoint Receive <COMPUTERNAME>”, and then restart the Exchange Transport service for the change to take effect (and you’ll have to restart the pop3connector service, too, since it depends on the Exchange Transport service). Unfortunately, you can’t set that property from the Exchange management GUI, so you have to do it from an (elevated) Exchange Powershell prompt. Here are the instructions:

From an elevated Exchange Management Shell (Exchange Powershell window)
(right click on “Start-->Microsoft Exchange Server -->Exchange Management Shell” and then choose “Run as administrator”) run the following Powershell commands:

Set-ReceiveConnector -Identity ($Env:computername + "\Windows SBS Fax Sharepoint Receive " + $Env:computername) -MaxProtocolErrors 500
Stop-Service pop3connector
Restart-Service -force MSExchangeTransport
Start-Service pop3connector


That will increase the MaxProtocol errors (of the internal receive connector only) to match the POP3Connector ’s max emails downloaded per session. Once you get 500 messages with malformed headers stacked up in the POP3 mailbox, though, you’ll still have to delete them manually.

Credits
----------
http://www.tech-archive.net]
Small Business Server
Unable to connect stations (//Connect, //Companyweb e.a. Intranet sites not working)
Are you getting 500 Internal Server errors and are unable to //Connect workstations to a newly set-up SBS or logon to the TrendMicro console? Are you getting thousands of ISAPI Filter errors in the event logs? Read on!

Event Error log
--------------------
ISAPI Filter ‘C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\\aspnet_filter.dll’ could not be loaded due to a configuration problem

Cause
---------
Look carefully in the ISAPI Filter path. You will notice a double backslash before the dll name:
                    \/
v4.0.30319\\aspnet_filter.dll
                    /\

Solution
-----------
Open IIS Manager, select the IIS web server node, browse to the IIS section and select ISAPI Filters
Expand the columns as required, find the above mentioned path with the "\\" in it, select and click Edit
Replace the two backslashes with one : "\\" => "\"
The path should read C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_filter.dll

Just keep in mind that the folders Framework and Framework64 or the .NET version may change depending on your implementation.

Conclusion
----------------
A possible Microsoft update (exact cause unknown) makes an error updating an existing or installing a new ISAPI handler to IIS. By mishandling the path, it inserts "\\" instead of "\" into the executable path causing IIS to be unable to load the filter.

Credits
----------
https://sysadminspot.com/server-administration/isapi-filter-cwindowsmicrosoft-netframeworkv4-0-30319aspnet_filter-dll-could-not-be-loaded-due-to-a-configuration-problem/

Windows
Unable to connect to devices due to Certificate Length
Η Microsoft αποφάσισε να θεωρήσει μη αξιόπιστα τα κλειδιά κρυπτογράφησης μήκους μικρότερου των 1024 bits. Κατά συνέπεια αποκλείστηκε η πρόσβαση σε συσκευές που χρησιμοποιούν κλειδιά των π.χ. 512 bits.

Ίσως να μη θεωρείται πρόβλημα αυτή η εξέλιξη αν υπάρχει η δυνατότητα να διορθωθεί η κατάσταση σε επίπεδο συσκευής, δημιουργώντας ένα νέο κλειδί των 1024 bits, αλλά αν η συσκευή είναι παλιότερη και δεν μπορεί να αλλάξει το κλειδί;

Η λύση είναι γρήγορη, oι οδηγίες που δίνονται είναι σαφείς, αλλά απαιτείται προσοχή καθώς εμπλέκεται η Registry.

Oποιαδήποτε αλλαγή στη Registry γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χειριστή. Η Net-it δε φέρει καμιά ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί σε οποιονδήποτε ΗΥ από την προσπάθεια εφαρμογής οδηγιών που παρατίθενται σε αυτό το Site.

Επίλυση
-----------

Ξεκινήστε τον Registry Editor (regedit.exe)

Πηγαίνετε στην ενότητα
HKEY_LOCAL_MACHINE
  \SOFTWARE
    \Microsoft
      \Cryptography
        \OID
          \EncodingType 0
            \CertDllCreateCertificateChainEngine
              \Config

Ελέγξτε αν υπάρχει (αν δεν υπάρχει δημιουργήστε) το κλειδί MinRsaPubKeyBitLength, τύπου DWORD 32bit.

Ορίστε την τιμή του στο ελάχιστο μήκος κλειδιού που επιθυμείτε να γίνεται αποδεκτό. Π.χ. για 512 bit ορίστε την τιμή Hex 00000200. Μόλις εφαρμόσετε την αλλαγή θα δείτε στην τιμή του κλειδιού σε παρένθεση και την δεκαδική τιμή που ορίσατε (512).

 
     
  © Copyright 2004-2015, Θαλασσινός Γιώργος | All rights reserved